obchodní podmínky
REKLAMA
Zprávy z Brna
Dnes má svátek Luboš
ODKAZY,
které se mohou hodit
VIDEORECEPTY
FILMBOX
Provozovatel portálu
InterServ, s.r.o.
DIVES club s.r.o.
Tel.: 541 228 835
Mob.: 777 909 696
e-mail: info@interserv.cz
KAM v Brně
KAM mimo Brno
Tipy na výlet

Provozovatelem portálu brnopoint.cz (sekce reklamy) je firma InterServ, s.r.o., IČ: 25539973, V Újezdech 14, Brno.

Objednávku reklamní kampaně je možné uskutečnit písemně, telefonicky nebo emailem. Při objednávce reklamy budoucí inzerent sdělí provozovateli požadované údaje pro objednávku – viz níže. Provozovatel tyto údaje zadá do objednávky a tuto zašle inzerentovi k odsouhlasení a to buď písemně nebo elektronickou poštou.

Objednávka musí obsahovat název objednávající firmy inzerenta, IČ a DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu, kontaktní údaje na inzerenta (kontaktní osobu, telefon, e-mail) , číslo bankovního účtu, specifikaci a pozici reklamy, dobu zveřejnění, cenu a webovou adresu stránek, na které povede odkaz po kliknutí na banner.

Na základě této odsouhlasené objednávky, zašle provozovatel inzerentovi zálohovou fakturu. Potvrzením objednávky a zaplacením zálohové faktury dává inzerent provozovateli souhlas se zveřejněním reklamy.

Před zahájením reklamní kampaně, dodá inzerent provozovateli všechny podklady potřebné ke zhotovení reklamního banneru (text, obrázky). Podklady musí být provozovateli doručeny nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně. Na základě těchto podkladů zhotoví provozovatel min. 2 návrhy reklamního banneru, z nichž si inzerent jeden vybere. Inzerent si též může dodat i banner vlastní při zachování požadovaného rozměru.

Rozměry reklamního banneru jsou 330x100 pxl a nelze je měnit. Na jednom místě jeho umístění bude možné střídání s maximálně pěti dalšími bannery.

Reklamní banner je možné zveřejnit na dobu 3 měsíců, 6 měsíců nebo jednoho roku. Cena za reklamu se řídí platným ceníkem provozovatele. Cena za zveřejnění reklamního banneru na dobu 3 měsíců činí 4.000 Kč, na dobu 6 měsíců 7.200 Kč a na dobu jednoho roku 12.000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V cenách není započítána částka za návrh a zhotovení banneru. Ceny jsou platné od 1.1.2018.

Platba je vyžadována provozovatelem vždy předem před spuštěním reklamní kampaně, zasláním zálohové faktury inzerentu. Inzerent se zavazuje uhradit zálohovou fakturu nejpozději v den její splatnosti. V případě, že platba nebude na účet provozovatele připsána nejpozději v den uvedené splatnosti, není provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňový doklad (faktura) bude vystavena inzerentu nejpozději do 10 dní po obdržení zálohové platby.

Objednávka je pro provozovatele závazná až poté, co ji inzerent potvrdí a zaplatí zálohovou fakturu.

V případě odstoupení inzerenta od smlouvy v době před začátkem kampaně, bude inzerentovi účtován storno poplatek ve výši 30% z ceny objednané kampaně, který bude odečten již ze zaplacené částky, zbytek bude vrácen inzerentovi na bankovní účet, který uvedl v objednávce. Výpověď musí být učiněna písemně a počíná běžet dnem doručení provozovateli. V případě odstoupení od smlouvy během kampaně, má inzerent nárok na vrácení 50% z alikvotní částky za dobu, po kterou dále již kampaň neprobíhala. Částka za vyhotovení banneru vratná není.

Inzerent uděluje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, provozovateli portálu souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Kontaktní údaje na provozovatele:

InterServ, s.r.o., V Újezdech 596/14, 621 00 Brno; tel.: 541 228 835, mobil: 777 909 696, e-mail: info@interserv.cz, číslo bankovního účtu: 180893001/5500.

Provozovatelem portálu brnopoint.cz (sekce reklamy) je firma InterServ, s.r.o., IČ: 25539973, V Újezdech 14, 621 00 Brno.

Objednávku textové reklamy je možné uskutečnit písemně, telefonicky nebo emailem. Při objednávce reklamy budoucí inzerent sdělí provozovateli požadované údaje pro objednávku – viz níže. Provozovatel tyto údaje zadá do objednávky a tuto zašle inzerentovi k odsouhlasení a to buď písemně nebo elektronickou poštou.

Objednávka musí obsahovat název objednávající firmy inzerenta, IČ a DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu, kontaktní údaje na inzerenta (kontaktní osobu, telefon, e-mail), číslo bankovního účtu, dobu zveřejnění, cenu a webovou adresu stránek, na které povede odkaz po kliknutí na řádek textové reklamy.

Na základě této odsouhlasené objednávky, zašle provozovatel inzerentovi zálohovou fakturu. Potvrzením objednávky a zaplacením zálohové faktury dává inzerent provozovateli souhlas se zveřejněním reklamy.

Text reklamy v 1.řádku může mít max. 55 znaků, vč. mezer, ve 2.řádku max.75 znaků vč. mezer.

Textovou reklamu je možné zveřejnit min. na dobu 30 dnů a jejich násobků. Cena za reklamu se řídí platným ceníkem provozovatele. Cena za zveřejnění textové reklamy na dobu 30 dnů činí 400 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou platné od 1.1.2018.

Na místě 3 reklamních pozic textové reklamy bude možné střídání reklamy zadavatele s maximálně dalšími 15 reklamními subjekty.

Platba je vyžadována provozovatelem vždy předem před zveřejněním reklamy. Inzerent se zavazuje uhradit požadovanou částku nejpozději v den její splatnosti. V případě, že platba nebude na účet provozovatele připsána nejpozději v den uvedené splatnosti, není provozovatel povinen reklamu realizovat. Daňový doklad (faktura) bude vystavena inzerentu nejpozději do 5 dnů po obdržení zálohové platby.

Objednávka je pro provozovatele závazná až poté, co ji inzerent potvrdí a zaplatí zálohovou platbu.

V případě odstoupení inzerenta od smlouvy v době již zahájené kampaně, bude inzerentovi vrácena jen alikvotní část zaplacené částky za dobu, po kterou dále již kampaň neprobíhala. Tato částka bude vrácena inzerentovi na bankovní účet, který uvedl v objednávce. Výpověď musí být učiněna písemně a počíná běžet dnem doručení provozovateli.

Inzerent uděluje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, provozovateli portálu souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Kontaktní údaje na provozovatele:

InterServ, s.r.o., V Újezdech 596/14, 621 00 Brno; tel.: 541 228 835, mobil: 777 909 696, e-mail: info@interserv.cz, číslo bankovního účtu: 180893001/5500.